Reklamační řád

článek IV
odpovědnost prodávajícího za vady reklamace vadného zboží

A. odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

1.       Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:
a)    má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo   jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,
b)    odpovídá požadavkům právních předpisů,
c)     je dodáno v odpovídajícím množství,
d)    má odpovídající míry nebo hmotnost a
e)    odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.

2.       Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou (článek IV písm. A odst. 1 těchto VSP), má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující právo
a)    na výměnu nebo opravu zboží
a není-li výměna či oprava zboží možná
b)    na přiměřenou slevu z věci nebo
c)     od smlouvy odstoupit.

3.       Za rozpor s kupní smlouvou existující při převzetí zboží se považuje i rozpor s kupní  smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

B. odpovědnost za vady záruční

1.       Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

2.       Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.

3.       Na zboží použité se záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

4.       Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu.

5.       Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Má-li koupené zboží do provozu uvést jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud uvedení zboží do provozu kupující objednal nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k uvedení zboží do provozu potřebnou součinnost.

6.       Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba uvedená v novém záručním listě, který nahrazuje původní záruční list.

7.       Záruka se nevztahuje na
a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
d) vady způsobené kupujícím v rozporu s právními předpisy (naše produkty jsou určeny výhradně pro tabákové výrobky, nikoliv pro tento obsah: marihuana, hašiš, skank a další návykové látky).

8.       Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej faktura.

9.       Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na
a) bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava),
b) výměnu zboží nebo jeho součásti
a není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho součásti,
c) přiměřenou slevu nebo
d) odstoupení od kupní smlouvy.

10.    V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující právo na
a) výměnu věci nebo
b) odstoupení od kupní smlouvy.

 C. reklamace vad zboží

1.       Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.

2.       Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího

3.       Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby (článek IV písm. B odst. 4  těchto VSP).

4.       Vadu použitého zboží, za které prodávající odpovídá, je kupující oprávněn reklamovat do 12 měsíců od převzetí zboží.

5.       Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené prodávajícím, je-li určen k provedení záruční opravy, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je kupující povinen předložit v originálním obalu a v úplném stavu včetně jeho příslušenství a součástí a souvisejících dokladů.

6.       Kupující je povinen při reklamaci předložit fakturu nebo smlouvu o dílo.

7.       Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá.

8.       Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.

9.       Je – li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.

10.    Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající  kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.

11.    Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.