Důležité informace

Informace z programu “ Zelená Úsporám“ v roce 2011

01.12.2011 –  Dokládání realizace v programu Zelená úsporám

Pro všechny úspěšné žadatele v Programu Zelená úsporám, kteří budou v nejbližší době dokládat realizaci svého projektu, nabízíme podrobné informace jakým způsobem, jakými doklady a kde tuto realizaci mohou doložit.

schema dokládání realizace

podrobný popis dokládání realizace

16.10.2011 Informace k připravované výzvě v prioritní ose 3 Operačního programu Životní prostředí na zateplení veřejných budov.

Použitelnost příloh k žádosti o dotaci na zateplení a manuál

V souvislosti s připravovanou výzvou v prioritní ose 3, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, primárně zaměřenou na realizaci úspor energie (zateplení), předkládáme k využití manuál, porovnávající povinné přílohy u projektů (žádostí) podaných ve výzvě v programu Zelená úsporám (veřejné budovy) a připravované výzvě v Operačním programu Životní prostředí.

Předpokládaný harmonogram výzvy bude zveřejněn a žadatelé budou o vyhlášení výzvy včas informováni.

 

Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do OPŽP.

05.10.2011 – Provádění kontrol na místě je součástí smluv s kupci emisních kreditů a má prokázat, že žadatelé svými realizacemi splnili smluvní podmínky a uspořili plánované množství energie. Kontroly jsou současně jednou z podmínek závěrečné bilance celého programu.

Kontroly jsou realizovány na základě Směrnice MŽP č.9/2009 o poskytování podpory z programu Zelená úsporám (případně Směrnice MŽP č.5/2009, která v dubnu 2009 nastavila základy programu), kde si fond vyhrazuje právo fyzické kontroly podporovaného opatření a splnění podmínek uvedených v žádosti o poskytnutí podpory se zaměřením na identifikaci případných závažnějších nedostatků.

Dosud uskutečněné kontroly již přinesly první výsledky: kromě drobných pochybení upozornily i na stavební projekty, které vykazují známky podvodu. Takové případy bude fond řešit jednak s příjemci dotací, ale i ve spolupráci s finančním úřadem či orgány činnými v trestním řízení.

Obecně se dá říct, že při dohlídce na místě se provádí kontrola dokumentů a dokladů vyžádaných kontrolní skupinou v předem zaslaném „Oznámení o zahájení dohlídky“, případně při zahájení či výkonu dohlídky. Také se provádí „fyzická dohlídka“, to je kontrola již provedených opatření, a to všemi dostupnými nedestruktivními metodami (například vizuální kontrola, ověření výrobní dokumentace od dodavatele, měření, zkouška a podobně). Tato část kontroly má za účel ověřit soulad skutečného stavu s informacemi uvedenými v žádostech o podporu a jejích přílohách, ve Smlouvě o poskytnutí podpory a v dokumentaci či odborném posudku. Pokud je zjištěna dílčí nesrovnalost, pak je zápis z dohlídky předán k posouzení SFŽP ČR jako kompetentnímu orgánu, který rozhodne o dalším postupu.

Samotnému provedení kontroly předcházejí některé nezbytnosti. Jednou z nich je povinnost kontrolované osobě oznámit záměr provést dohlídku a složení dohlídkové skupiny minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným termínem zahájení kontroly. Vyžaduje-li to však splnění účelu dohlídky, může být její zahájení oznámeno kontrolované osobě nejpozději v den zahájení dohlídky přímo na místě. Jedná se zejména o případy, kdy je předem indikované podezření na podvodné jednání, korupci či v případě, že hrozí zmaření účelu a předmětu dohlídky (zničení důkazů apod.).

Před samotným zahájením dohlídky předloží vedoucí kontrolní skupiny také písemné „Pověření k výkonu dohlídky na místě“, podepsané ředitelkou Fondu a opatřené kulatým razítkem.

Pokud jde o totožnost konkrétní osoby, musí mít pověření kontrolní pracovníci u sebe občanský průkaz, kterým by se měli na vyžádání prokázat.

Kontroloři jsou povinni šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob; zajistit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití; zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu dohlídky a nezneužít znalosti těchto skutečností; písemně potvrdit převzetí zapůjčených dokladů; bezprostředně poté, co se dozví o skutečnostech, které by mohly nasvědčovat  o jejich podjatosti, oznámit tuto skutečnost na Fondu vedoucímu útvaru provádějícího dohlídky a vedoucímu dohlídkové skupiny.

01.07.2011Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) schválila a ministr Tomáš Chalupa dnes podepsal další vlnu žádostí o dotace z programu Zelená úsporám. Na jednání Rady fondu bylo odsouhlaseno dalších 1 875 žádostí ve výši 578 mil. Kč. Jedná se o žádosti, které již žadatelé úspěšně stihli doplnit v rámci 60 denní lhůty, která začala běžet na konci dubna. Celkem tak bylo od začátku programu schváleno přes 64 tisíc žádostí za zhruba 16 mld. Kč.

„Schválení dalších dotací je jedním z mnoha důkazů o tom, že program Zelená úsporám v současné době funguje podle mých očekávání. SFŽP nyní administruje žádosti přesně a velmi rychle, což potvrzují i dnes schválené žádosti, které žadatelé zaslali do SFŽP zhruba před měsícem. Chci ocenit i to, že se všemi žadateli se průběžně komunikuje, jsou jim zasílány smlouvy či vypláceny finanční prostředky,“ uvádí Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí.

V úterý 28. června uplynula drtivé většině žadatelů lhůta 60 dní, kterou dostali k doplnění svých neúplných žádostí. Jak tyto doplněné žádosti přicházejí zpět na SFŽP ČR, jsou postupně kontrolovány a správně doplněné žádosti jsou dále administrovány tak, aby mohly být následně propláceny v souladu s aktuálním stavem finančních prostředků. Žadatelé své doplněné žádosti posílají buď poštou, nebo osobně předávají do podatelny SFŽP v Praze. Administraci těchto žádostí se pracovníci Státního fondu životního prostředí věnují i o sobotách a nedělích.

Příští jednání Rady fondu spojené se schvalováním dalších žádostí z programu Zelená úsporám proběhne koncem července.

01.07.2011 V programu Zelená úsporám byly schváleny další žádosti za více než půl miliardy korun

Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) schválila a ministr Tomáš Chalupa dnes podepsal další vlnu žádostí o dotace z programu Zelená úsporám. Na jednání Rady fondu bylo odsouhlaseno dalších 1 875 žádostí ve výši 578 mil. Kč. Jedná se o žádosti, které již žadatelé úspěšně stihli doplnit v rámci 60 denní lhůty, která začala běžet na konci dubna. Celkem tak bylo od začátku programu schváleno přes 64 tisíc žádostí za zhruba 16 mld. Kč.

28.06.2011 Vyplňte formulář při změně v žádosti o dotaci

Pokud chcete provést změny v již podané žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám nebo máte připomínky k fondem odeslaným dokumentům, použijte formulář žádosti o změnu. Pokud nebude od 1. července formulář k žádosti přiložen, změna nemusí být provedena.

08.06.2011 Osm tisíc žadatelů dostane peníze během léta, další tisíce žadatelů dostávají schválené smlouvy

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) vyplatí během následujících tří měsíců peníze více než osmi tisícům žadatelům. Jde o žadatele, jejichž žádosti prošly dubnovou Radou fondu a minulý týden je schválili v rámci celého procesu kupci emisních kreditů. Tito lidé již své projekty realizovali. Dalších 16 tisíc žádostí v rámci stejného schválení Radou fondu je před realizací a SFŽP všem žadatelům rozesílá schválené smlouvy – během uplynulého týdne bylo rozesláno 3,5 tisíce těchto smluv. Celkem je tak již v programu zadministrováno přes 61 tisíc žádostí, z nichž je již v tuto chvíli proplacena polovina.

03.06.2011 Program Zelená úsporám získal další prostředky

Ministerstvu životního prostředí se podařilo během dubna a května uzavřít dva kontrakty o prodeji emisních kreditů s japonskou firmou Mitsui na téměř 2 miliony jednotek AAU. Takto získané prostředky budou použity na doplnění příjmů programu Zelená úsporám.

01.07.2011 V programu Zelená úsporám byly schváleny další žádosti za více než půl miliardy korun

Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) schválila a ministr Tomáš Chalupa dnes podepsal další vlnu žádostí o dotace z programu Zelená úsporám. Na jednání Rady fondu bylo odsouhlaseno dalších 1 875 žádostí ve výši 578 mil. Kč. Jedná se o žádosti, které již žadatelé úspěšně stihli doplnit v rámci 60 denní lhůty, která začala běžet na konci dubna. Celkem tak bylo od začátku programu schváleno přes 64 tisíc žádostí za zhruba 16 mld. Kč.

28.06.2011 Vyplňte formulář při změně v žádosti o dotaci

Pokud chcete provést změny v již podané žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám nebo máte připomínky k fondem odeslaným dokumentům, použijte formulář žádosti o změnu. Pokud nebude od 1. července formulář k žádosti přiložen, změna nemusí být provedena.

08.06.2011 Osm tisíc žadatelů dostane peníze během léta, další tisíce žadatelů dostávají schválené smlouvy

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) vyplatí během následujících tří měsíců peníze více než osmi tisícům žadatelům. Jde o žadatele, jejichž žádosti prošly dubnovou Radou fondu a minulý týden je schválili v rámci celého procesu kupci emisních kreditů. Tito lidé již své projekty realizovali. Dalších 16 tisíc žádostí v rámci stejného schválení Radou fondu je před realizací a SFŽP všem žadatelům rozesílá schválené smlouvy – během uplynulého týdne bylo rozesláno 3,5 tisíce těchto smluv. Celkem je tak již v programu zadministrováno přes 61 tisíc žádostí, z nichž je již v tuto chvíli proplacena polovina.

03.06.2011 Program Zelená úsporám získal další prostředky

Ministerstvu životního prostředí se podařilo během dubna a května uzavřít dva kontrakty o prodeji emisních kreditů s japonskou firmou Mitsui na téměř 2 miliony jednotek AAU. Takto získané prostředky budou použity na doplnění příjmů programu Zelená úsporám.

27.04.2011 – Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa navštívil Státní fond životního prostředí ČR a setkal se nejen s jeho vedením, ale i se zaměstnanci fondu. Poděkoval jim za dosavadní práci a vyjádřil jim podporu pro následující období, kdy projektové manažery čeká administrace žádostí Zelená úsporám a kolo výzev v Operačním programu Životní prostředí.

Minulý týden ministr Tomáš Chalupa představil další postup v programu Zelená úsporám. Podle tohoto scénáře je v současné době na Státním fondu životního prostředí ČR připravováno k odeslání 16 612 dopisů žadatelům, kteří budou vyzvání k doplnění neúplných žádostí o dotace v programu Zelená úsporám. Na opravu budou mít 60 dnů.

SFŽP přijal k vypravení tohoto velkého objemu dopisů brigádníky. Ministr Tomáš Chalupa se k nim připojil a zkompletoval několik dopisů pro žadatele. „Snažíme se o maximální urychlení celého procesu administrace, protože žadatelé žili dlouho v nejistotě. Mohu žadatele ujistit, že dopisy budou odeslány v pátek 29. dubna, jak jsem minulý týden slíbil,“ řekl ministr Tomáš Chalupa.

20.04.2011 – V programu Zelená úsporám je od dnešního dne jasno. Vláda dnes projednala další postup v programu Zelená úsporám, který ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil široké veřejnosti. Hlavní a pozitivní informací je to, že budou uspokojeni všichni žadatelé s řádně vyplněnými žádostmi. Na všechny žádosti doposud schválené a žádosti před schválením jsou finanční prostředky k dispozici a budou co nejdříve proplaceny. U žádostí, které jsou neúplné, budou žadatelé osloveni dopisem a vyzváni k doplnění. Jak budou přicházet doplněny, tak budou postupně kontrolovány a správně doplněné žádosti propláceny v souladu se stavem finančních prostředků SFŽP.

Od příchodu nového ministra životního prostředí Tomáše Chalupy se tomuto projektu věnoval úzký tým vedení pověřenou ředitelkou SFŽP Radkou Bučilovou. „Když jsem nastoupil v lednu do funkce ministra, nebyl přehled o základních faktech programu. Nebylo známo, kolik je žádostí, v jakých objemech. Vše se muselo nově nastavovat,“ říká ministr Tomáš Chalupa.

Vedení fondu dostalo za úkol do 31. ledna 2011 uvedená formální data zmapovat a kompletně administrovat. Následující dva měsíce pak probíhala rekonstrukce časové osy přijatých žádostí. „Jedině s těmito daty a v přehledné podobě bylo možné rozhodnout o další budoucnosti programu,“ doplňuje Tomáš Chalupa.

Po téměř tříměsíčním období je v celém programu Zelená úsporám jasno a ministerstvo může žadatelům přesně prezentovat, jaký bude další postup.

Dosud se v programu pohybuje 79 093 žádostí. Aktuálně je schváleno celkem 37 477 žádostí. Dalších 24 717 žádostí je úplných a před schválením. Tyto dvě skupiny žádostí jsou v pořádku a budou proplaceny.

Od vyhlášení programu do 31. 12. 2010 bylo ze SFŽP ČR již profinancováno 13 500 žádostí o podporu v celkové výši 2 002 mil. Kč. Od 1. 1. 2011 do 15. 4. 2011 bylo profinancováno dalších 12 000 žádostí o podporu ve výši 2 284,0 mil. Kč. V rámci Programu Zelená úsporám byla žadatelům zatím proplacena částka v celkové výši 4 286,0 mil. Kč. Za první tři měsíce tohoto roku byla žadatelům profinancovaná vyšší podpora, než v letech 2009 a 2010 dohromady.

Celkem 16 612 žádostí je nesprávně vyplněných, tedy neúplných. U těch budou žadatelé vyzváni během dvou týdnů dopisem k doplnění. Na opravu budou mít 60 dnů. Pokud žadatelé nebudou na tuto výzvu reagovat, jejich žádost nebude dále administrována. „Podle našich výpočtů jsme schopni vyplatit všechny řádně vyplněné žádosti. Žadatelé s neúplnými žádostmi budou vyzváni k opravě. Postupně se budeme snažit prostředky fondu naplňovat a také dodatečně opravené žádosti postupně proplácet. Naším cílem je, aby se dostalo postupně na všechny,“ uvedl Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí.

Zdroje financování

Uskutečněné audity a kontroly v minulých měsících ukázaly, že v současné době chybí v programu téměř 8 miliard Kč. Ministerstvo proto navrhlo systémová opatření, která povedou k zajištění vyrovnaného stavu.

První z opatření je úplná redukce segmentu veřejné budovy, čímž dojde k úspoře 4 miliardy korun. Dále se předpokládá, že kontrolou všech typů žádostí se ušetří miliarda korun. Dalších 600 milionů korun lze očekávat prodejem emisních povolenek do Japonska a Německa a 250 miliónů korun snížením technické asistence.

Podle předběžných odhadů získá fond na vyrovnání záporné osmimiliardové bilance příjmy ve výši 7,5 miliardy korun. Ty půjdou na postupné proplácení opravených žádostí. Zbývající částku půl miliardy korun bude fond dále hledat. „Museli jsme se vypořádat s celým problémem a zároveň jsme chtěli uspokojit co největší počet soukromých žadatelů o podporu v programu Zelená úsporám, pro které byl program původně určen. Velmi mne mrzí, že města a obce nedostanou podporu, nicméně mají na rozdíl od soukromých žadatelů další možnosti, jak žádat o příspěvky. Jedním z nich je například Operační program Životní prostředí. Program Zelená úsporám jsem zdědil, a proto jsou má řešení nutným kompromisem,“ dodává ministr Chalupa.

Rozbíhá se důsledná kontrola

Současně s řešením uvedených problémů, rozbíhá SFŽP důslednou kontrolu projektů v programu Zelená úsporám. „Jsou zpracovány jasné, konkrétní metodické kontrolní postupy s cílem u všech žádostí ověřit soulad se smlouvou a s projektovou dokumentací. Máme informace o tom, že ne vždy bylo postupováno při realizaci v souladu se smluvními podmínkami. Pokud najdeme neoprávněně čerpané prostředky, budou žadatelé či zhotovitelé důsledně postihováni. Neoprávněně čerpané či požadované finanční prostředky nebudou vypláceny nebo zpětně vymáhány,“ doplňuje ministr Tomáš Chalupa.

Klíčové je vypořádání minulosti, následně přijde na řadu budoucnost Zelené úsporám

Podle ministra Tomáše Chalupy události kolem programu Zelené úsporám jasně ukazují, jak nepříjemný vývoj může mít projekt, který není dlouhodobě a efektivně řízen. Důležité je nyní, aby se fond vypořádal se všemi existujícími žádostmi. Průběžně se pak bude řešit, jaká bude další budoucnost programu Zelená úsporám. S tím souvisí i další personální obsazení fondu.
„Do tří měsíců chci vypsat výběrové řízení na ředitele SFŽP. Od nového vedení budu chtít jasnou a dlouhodobou koncepci celé organizace. S ohledem na vývoj v oblasti redukce emisí CO2, který skýtá příležitosti pro obchodování s emisními povolenkami, jsem v případě programu Zelená úsporám a jeho dalšího pokračování optimistický,“ doplňuje ministr Tomáš Chalupa.

Celkový přehled žádostí

Žádosti schválené a vyplacené (20.000)  3 086 mil. Kč
 Žádosti schválené, zatím nevyplacené (17.000)  5 866 mil. Kč
 Žádosti kompletní a připravené
na schválení RF (24.717)
 6 492 mil. Kč
 Žádosti, u kterých bude zaslána
výzva k doplnění (16.612)
 7 144 mil. Kč
 Žádosti, u kterých byla
administrace ukončena (287)
  0 Kč

Ombudsman pro žadatele

SFŽP si uvědomuje, že komunikaci se žadateli je třeba zlepšit, a proto je součástí změn v programu Zelená úsporám zřízení funkce ombudsmana. Ombudsman dohlédne na to, aby stížnosti a podněty žadatelů byly vyřízeny v co nejkratším čase a kvalitně. Pokud nebude žadatel spokojen s odpovědí Státního fondu životního prostředí ČR, může svoji stížnost projednat s ombudsmanem, a to buď písemně, nebo osobně. Do funkce ombudsmana byla jmenována Petra Kolínská.

V současné době je projekt  “ Zelená Úsporám “  ministerstvem životního prostředí pozastaven.

Možnosti při financování programu “ Zelená Úsporám“

  • Využijte možnost na získání dotace až 80 000 Kč.
  • Neváhejte investovat do svých budoucích úspor.
  • Program „Zelená úsporám“ pomalu končí a peněz ubývá! Proto využijte jedny z posledních šancí získat kvalitní systém za rozumnou cenu.
  • Žádosti se budou znovu přijímat od února 2011, využijte proto příležitostí.
  • Objednávejte systém již nyní a buďte si jistí, že na dotaci dosáhnete!

Ostře sledované zdražování elektřiny dostává jasnou podobu a konkrétní čísla! Elektřina v roce 2011 podraží o 4,6 % – ovšem jen v případě, že bude zavedena „solární daň.“ Jinak cena proudu naroste o 11,2 %. O kolik si konkrétně připlatíme u ČEZ, Pražské energetiky nebo E.ON?