O programu zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb.

Cíle Programu

 Cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.

Základní členění Programu

 Program je členěn do těchto základních oblastí podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

A.1. Hladina 1

 • A.1.1. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy
 • A.1.2. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění a součinitelů prostupu tepla jednotlivých měněných konstrukcí

A.2. Hladina 2

A.3. Hladina 3

A.4. Zpracování odborného posudku pro podoblast podpory A. 1, A. 2 nebo A. 3

A.5. Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro podoblast podpory A. 1, A. 2 nebo A. 3

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností   B.1. Hladina 1

B.2. Hladina 2

B.3. Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy pro podoblast podpory B. 1 nebo B. 2

C. Efektivní využití zdrojů energie

C.1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje
(při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

 • C.1.1. Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
 • C.1.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
 • C.1.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
 • C.1.4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
 • C.1.5. Tepelná čerpadla systému voda – voda
 • C.1.6. Tepelná čerpadla systému země – voda
 • C.1.7. Tepelná čerpadla systému vzduch – voda
 • C.1.8. Plynové kondenzační kotle

C.2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje
(bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

 • C.2.1. Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
 • C.2.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
 • C.2.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
 • C.2.4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
 • C.2.5. Tepelná čerpadla systému voda – voda
 • C.2.6. Tepelná čerpadla systému země – voda
 • C.2.7. Tepelná čerpadla systému vzduch – voda
 • C.2.8. Plynové kondenzační kotle

C.3. Instalace termických solárních systémů

 • C.3.1. Solární systém pro přípravu teplé vody
 • C.3.2. Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění
 • C.3.3. Kombinační bonus za současnou realizaci vybraných opatření

C.4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
(při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

C.5. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2.

Kdo může žádat o podporu

 Žadateli a příjemci podpory mohou být pouze vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Příjem žádostí

 Žádosti o podporu jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev.
Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, která proběhla po 1. 1. 2013.

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií

 Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií mají zajistit minimální standard kvality jak poskytovaných služeb, tak výrobků a technologií zapojených do Programu.
Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky Programu. O provedení zápisu do seznamu odborných dodavatelů a Seznamu výrobků je nutné požádat. Zápis do seznamů je bezplatný.