Potřebné dokumenty k programu Zelená úsporám 2014

Dokumenty vyžadované při podání žádosti

 1. Vyplněný formulář žádosti o podporu.
 2. Doklad o projednání stavebního záměru s místně příslušným stavebním úřadem (nepředkládá se u podoblasti podpory C. 2 s výjimkou instalace tepelných čerpadel typu voda – voda /C.2.5/ a tepelných čerpadel země – voda /C.2.6/).
 3. Výpis z katastru nemovitostí ne starší 90 dní.
 4. Doklad o právní subjektivitě (dokládají pouze právnické osoby či fyzické osoby podnikající v oblasti poskytování bydlení, doklad nesmí být starší 90 dní).
 5. Plná moc s ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce (v případě, kdy je žadatel při vyřizování žádosti zastupován třetí osobou).
 6. Souhlasné prohlášení spoluvlastníků (v případě, kdy žadatel není jediným vlastníkem předmětné nemovitosti zapsaným v listu vlastnictví, podpisy na souhlasném prohlášení spoluvlastníků musí být úředně ověřeny).
 7. Odborný posudek (dle specifikace Přílohy č. II/8 Směrnice MŽP č. 1/2014).
 8. Průkaz energetické náročnosti budovy (pouze pro žádosti z oblasti podpory A, B).
 9. Krycí list technických parametrů (vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického posudku).
 10. Dokumenty k veřejné podpoře (pokud projekt naplňuje znaky veřejné podpory).
 11. Doklad o vlastnictví bankovního účtu.

V případě žádostí podaných po ukončení realizace předkládá žadatel při podání žádosti také dokumenty prokazující ukončení realizace podporovaných opatření (dle specifikace v Příloze II/7 Směrnice MŽP č. 1/2014).